Toetsen en tests

Toetsen en tests

Bij de reken-, taal- , spelling- en leesmethode horen toetsen. Deze methodegebonden toetsen gebruiken we om te kunnen bepalen in welke mate de leerlingen de aangeboden lesstof beheersen. Daarnaast toetsen we de schoolvorderingen in januari (midden niveau) en juni (eind niveau) met behulp van de toetsen van het 'Cito-leerlingvolgsysteem' (CITO LOVS).

Met behulp van deze toetsen kijken we naar de vooruitgang van leerlingen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. We kunnen de toetsresultaten vergelijken met toetsresultaten uit het reguliere basisonderwijs. De logopedisten testen jaarlijks de leerlingen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling.
De intern begeleider stelt de toetskalender op en bespreekt met de groepsleerkracht en de logopedist de resultaten.

Rapporten

In februari en juni krijgen de kinderen een kindrapport mee naar huis. Dit rapport is kindgericht en geeft de informatie op een zo positief mogelijke manier weer.
Voor ouders geeft het DOPP een volledig beeld van de ontwikkeling van hun kind.