Ouders

Ouderbetrokkenheid en contactmomenten

School en ouders willen samen een omgeving creëren waarin kinderen optimaal gestimuleerd worden in hun ontwikkeling, dit zowel op cognitief als op sociaal- emotioneel gebied.

School en ouders zien elkaar als gelijkwaardige partners. De ouder kent zijn/ haar eigen kind in de thuissituatie het beste. De medewerkers zijn de professionals op pedagogisch en didactisch gebied en zien wat een kind nodig heeft in de onderwijssituatie. School en ouders denken met elkaar mee en ze bespreken samen regelmatig de ontwikkeling van het kind om tot een goede afstemming te komen. Op deze manier streven school en ouders gezamenlijk naar educatief partnerschap.

De belangrijkste voorwaarde hiervoor is een open communicatie en een goede bereikbaarheid over en weer. Het uitgangspunt is wederzijds respect en vertrouwen in de omgang met elkaar. Zowel school als ouders zijn verantwoordelijk als het gaat om het uitspreken van verwachtingen naar elkaar en het maken van duidelijke afspraken.

Hoe geven we school-ouderbetrokkenheid vorm?

Om een goede samenwerking tussen school en ouders vorm te geven, hebben we vier vaste bouwstenen:

  •  Het jaarlijkse startgesprek
  • Een communicatieplan op maat, oftewel het individueel gespreksarrangement
  • Een nieuwjaarsreceptie bij de start van het nieuwe schooljaar
  • Leerlingbespreking met het multidisciplinair team

Communicatie op maat

In het communicatieplan op maat maken we met elkaar afspraken over hoe we het komende jaar communiceren. Communiceren kan via een gesprek op school of thuis, het bijwonen van een logopediebehandeling, per telefoon en per mail. Het gaat er hierbij om wat goed is voor de leerling.

Een nieuwjaarsreceptie

Voor de herfstvakantie wordt voor iedere groep een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Hierbij zijn de kinderen, de ouders, de leerkrachten en de onderwijsassistenten aanwezig. Het is belangrijk dat ouders onderling elkaar leren kennen en ook dat zij weten wie de klasgenoten van hun kinderen zijn. Zo weten de ouders over welke klasgenoot het gaat als hun kind thuis komt met verhalen. De receptie duurt ongeveer een uur en heeft een informeel karakter.

Leerlingbespreking met het multidisciplinair team

Een keer per jaar worden alle kinderen individueel besproken tijdens een multidisciplinair overleg. Hierbij zijn de ouders, de leerkracht, de intern begeleider, de logopedist en de orthopedagoog/psycholoog aanwezig. Gezamenlijk wordt besproken of de gestelde doelen, zijn behaald en wordt bepaald wat de aandachtspunten voor de komende periode zijn. Naast deze bespreking in het multidisciplinaire team, heeft u minimaal nog een keer een gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind. Aan het begin van het schooljaar is bekend op welke dag de bespreking van uw kind zal zijn. Wij vragen u om deze dag vrij te houden in uw agenda zodat u bij het overleg aanwezig kan zijn. Op deze manier zijn ouders en school gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling.

Socialschools

De leerkracht stuurt vaak praktische informatie via Socialschools aan ouders. Als u nog niet bent aangemeld, dan kunt u bij ons een aanmeldcode aanvragen.

Weekbrieven

Veel leerkrachten maken weekbrieven. Deze worden verstuurd via Socialschools. Aan de hand van deze weekbrief kunt u uw kind vragen stellen over de schooldagen. Het is een goede manier om herinneringen op te halen en om nieuwe woorden en begrippen te oefenen. De weekbrieven geven een indruk van wat uw kind beleeft op school.

Kijken in de klas

In de kleutergroepen nodigen wij ouders een paar keer per jaar uit om een ochtend in de klas aanwezig te zijn. Zo krijgt u een goed beeld van wat uw kind op school doet. Het is vaak heel verrassend om te zien hoe uw kind zich in de groep gedraagt en hoe zelfstandig de kleinsten al zijn. U gaat op zo’n ochtend met uw kind mee naar logopedie en eventueel ook naar fysiotherapie. U heeft dan de gelegenheid om kort met de therapeuten te spreken over de behandeling van uw kind.

Ouderraad

De ouderraad zet zich in voor de organisatie van feesten en extra activiteiten zoals de viering van Sinterklaas, kerst en het paasfeest. De ouderraad organiseert ook de sportdagen en de winterse uitstapjes naar de ijsbaan. Zij beheert de vrijwillige ouderbijdragen. Uit dit budget worden zaken betaald die de overheid niet vergoedt. Denk aan speciale speelmaterialen, attenties voor schoolverlaters en lekkere traktaties bij de kerst- en paasviering. De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage.

Heeft u vragen aan de ouderraad of wilt u uw hulp aanbieden? Stuur dan een e-mail naar ouderraad.pvg@auris.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag bestaat uit een algemeen deel en een bijdrage voor het schoolreisje of kamp. Van het algemene deel worden activiteiten/materialen betaald die de overheid niet vergoedt. Denk aan speciale speelmaterialen, de aankleding van het Sinterklaasfeest, attenties voor schoolverlaters en lekkere traktaties bij de kerst en paasviering. De school overlegt jaarlijks met de ouderraad over de besteding van de ouderbijdrage.

De algemene bijdrage is voor het schooljaar 2021-2022 vastgesteld op € 30,-. Voor leerlingen die na de kerstvakantie bij ons op school komen, is het bedrag € 15,-. U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL15ABNA0524520127 ten name van Prof. van Gilseschool.

Voor schoolreisjes en het schoolkamp vraagt de school u een aparte vrijwillige bijdrage van € 10, – in de onderbouw, van € 32,50 in de middenbouw en van € 75,- in de bovenbouw. Alle leerlingen mogen deelnemen aan alle activiteiten. Ook als voor een leerling geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald.

Medezeggenschap

Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau (regio Noordwest).

Wilt u meer weten over hoe de medezeggenschap bij Auris is geregeld? Klik dan op de button hieronder.

Meer informatie
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Als kinderen in groep 5 of hoger zitten, kunnen ze zichzelf kandidaat stellen om in de leerlingenraad gekozen te worden. De leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar. De leerlingen in deze raad praten over nieuwe ideeën en komen met initiatieven om de school en haar omgeving te verbeteren. Elk jaar zoekt de leerlingenraad nieuwe leden. Iedereen op school mag actief meedenken.