Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je onze Onze school.

CEO

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

 

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is trots op het voldoen aan de verwachtingen van ouders en dat taalontwikkeling veel aandacht krijgt en zichtbaar is. Wat beter kan zijn de procedures rond arrangeren binnen en buiten de school en de communicatie met anderstalige ouders. Het OPP blijkt moeilijk te begrijpen.

 

Bij kleuters kan de ontwikkeling beter zichtbaar gemaakt worden. Ook is er blijvend aandacht nodig voor digitale geletterdheid en mediawijsheid.

 

De school heeft de volgende actiepunten geformuleerd:

 • Binnen Parnassys aandacht OPP leesbaarheid en begrijpelijkheid
 • Kleutervolgsysteem implementeren
 • Leerlijn digitale geletterdheid
 • Intern procedures borgen (PDCA), van papier naar praktijk (ook rond arrangementen, in- en uitstroom)
 • Communicatie schoolontwikkeling naar ouders
 • Helder leren communiceren en afstemmen op de ontvanger
 • Plannen verzamelen, uitwerken ouders betrekken en bereiken

Veiligheidsmonitor

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

De leerlingen van de Prof. van Gilseschool voelen zich veilig en gehoord. Ten opzichte van vorig jaar is de sociale veiligheid toegenomen. Wij werken aan het bevorderen van onderling vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.  Alle medewerkers krijgen scholing vanuit de kanjertraining en in de school willen we het werken met de uitgangspunten van de Kanjertraining zichtbaarder maken.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

De resultaten laten zien dat jonge leerlingen zich in hoge mate veilig voelen op school.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 57 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 46 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 78% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Wat opvalt is dat een hoger deel naar het regulier basisonderwijs is gegaan dan vorig jaar. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is, net als vorig jaar, behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2020-2021 zijn 11 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Het grootste gedeelte stroomde uit naar praktijkonderwijs (46%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger. Dat is dit jaar net niet behaald (67%). Of dit streven gehaald kan worden, is uiteraard ook afhankelijk van de leerlingen die uitstromen en de uiteindelijke keuze die ouders maken. De ervaring leert dat leerlingen met een hoger uitstroomperspectief al op jongere leeftijd onze school verlaten naar regulier onderwijs.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2020-2021 is 90% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar behaald. 10%, één leerling, stroomde uit onder niveau.

* Dit schooljaar is de tussenuitstroom ook meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2019-2020 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2021 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 94% van de leerlingen (34) weten we dat zij bestendigd zijn. Het lukt niet altijd om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 3% (1 leerling) van de leerlingen onbekend is of zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is dit jaar net zoals vorig jaar ruim behaald.

Conclusies en actiepunten

 

 

Conclusies: 

 

Wij zijn er trots dat we de leerlingen goed laten uitstromen, gelet op de ontwikkeling van de leerling en het uitstroomadvies die beschreven staat in het ontwikkelingsperspectief.

 

De bestendiging is hoog en we zijn trots dat we veel begeleiding bieden aan ouders en leerlingen om de overgang, na de Prof. van Gilseschool goed te laten verlopen.

 

Jaarlijks bespreken we de opbrengsten met elkaar. Het werken met het OPP en de vertaling naar het aanbod; doelgericht werken krijgt steeds meer vorm en blijft een speerpunt om leerlingen op een passend niveau te ondersteunen.

Kanvas

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van Kanvas. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de Kanvas tweemaal per jaar binnen het team.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

De meeste resultaten van de school liggen iets boven het gemiddelde van Auris. De resultaten van rekenen-wiskunde zijn ten opzichte van voorgaande jaren verbeterd.

Interne audits

Minimaal elke drie jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2019.

 

Op basis van de audit heeft de commissie zich een beeld gevormd over de kwaliteit over de school als geheel. Ook heeft de commissie gekeken naar de zes specifieke Aurisnormen. De commissie beoordeelt de kwaliteit over de vier kwaliteitsgebieden positief. Ook de Aurisnormen vindt de commissie overtuigend aanwezig. De commissie waardeert de kwaliteit van het didactisch handelen (OP3) als goed. In de lesbezoeken herkent zij consequent de toepassing van het directe instructiemodel, een juiste inzet van passende methodes (aanbod), differentiatie en een rustige sfeer. De commissie waardeert het schoolklimaat in zijn geheel als goed. De prettige sfeer en rust in de school is duidelijk aanwezig.

 

De commissie vindt dat de kernwaarden van de school niet alleen mooi zijn gepresenteerd op de website, maar dat die door de mensen worden uitgeademd. De rust, veiligheid en vertrouwen springt daar bovenuit, evenals de aandacht voor taal die overal in verweven zit. Ook de ouderbetrokkenheid via start- en evaluatiegesprekken vindt de commissie iets waar de school met recht trots op kan zijn.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende activiteiten, zodat we steeds beter kunnen samenwerken in een Professionele Leeromgeving. Het leren zichtbaar maken doen we met elkaar, zodat de opbrengsten zichtbaar worden in de dagelijkse praktijk.

 

Onze medewerkers nemen actief deel aan diverse externe cursussen en opleiding; o.a. de leerroute TOS. Speerpunten voor het schooljaar 2019-2020 zijn gericht op verder professionaliseren en implementeren van het Woordenschatonderwijs. Ook start er een training Leren Praten met Plezier voor medewerkers van groep 1 en 2. Met deze training doen de collega’s kennis en vaardigheden op waarmee je in de groep of een verrijkte, interactieve taalomgeving kunt creëren.