Afspraken en regels

Afspraken en regels

Op school zijn dagelijks veel verschillende medewerkers en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Gedragsregels

 • Wij accepteren elkaar en hebben respect voor elkaar. Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.
 • Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zijn gelijkwaardig.
 • Wij bieden ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen. Deze mogen echter onze gedragsregels niet in de weg staan.
 • Binnen onze school voelen zowel leerlingen als volwassenen zich veilig.
 • Wij stimuleren leerlingen en volwassenen om een positief zelfbeeld te kunnen vormen.
 • Wij bevorderen zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
 • Op school worden materialen met respect behandeld. Iedereen is verantwoordelijk voor een verzorgde en opgeruimde omgeving.

 

Positief gedrag

We belonen vooral positief gedrag en hebben regels en afspraken dan ook positief geformuleerd. In alle regels en afspraken komen de aspecten van samen verantwoordelijkheid dragen, zorgen voor veiligheid en respect hebben voor elkaar en de omgeving terug

Ziek- en afmelden

Wilt u het ons vóór 08.30 uur laten weten als uw kind later of niet naar school komt? Dat is belangrijk omdat we dan weten waar de leerling is.

Als uw kind ziek is, geeft dit dan ook zelf door aan de chauffeur of het vervoersbedrijf. Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen. Als u de leerling door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit dan ook de chauffeur of vervoerder weten. Geef dan ook door dat uw kind ‘s middags wel met de bus of taxi terug gaat naar huis.

Leerplicht

Kinderen zijn leerplichtig vanaf vijf jaar.

 

Drie- en vierjarigen zijn niet leerplichtig. Niet leerplichtige kinderen kunnen bijvoorbeeld bij vermoeidheid best een dag of dagdeel thuis gehouden worden. Bij het structureel thuis houden van een leerling i.v.m. bijvoorbeeld vermoeidheid is het belangrijk om gezamenlijk (ouders en school)  te komen tot afspraken (welke dag of welk dagdeel thuis, duur van deze afspraken en moment van evaluatie en bijstelling). De belastbaarheid van uw kind bepaalt dus de dagen/dagdelen dat uw kind naar school gaat.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de schoolleiding. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen.

 

 • Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging (twee dagen van tevoren melden).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.

 

Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de schoolleiding.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school en  het aanvraagformulier kunt u ook hier downloaden.

 

Vanaf januari 2017 melden wij verzuim digitaal via het verzuimregister. Wij melden daarin:

 

Relatief verzuim: De leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is doen wij een nieuwe melding.
Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil dusdanig, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan ervan uit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over schoolzaken dan bespreekt u deze met de teamleider of regiodirecteur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.

 

Er is voor onze school een externe vertrouwenspersoon aangewezen ten behoeve van ouders en leerlingen. Deze is werkzaam bij de GGD Kennemerland (0900-0400682).

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep.

 

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. De LKC neemt dan contact op met de klager en het schoolbestuur om te bespreken welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen:

 

Route 1: Interne klachtbehandeling
Als de LKC denk dat een klacht snel op school-/bestuursniveau kan worden opgelost, wordt – na overleg met de klager en het schoolbestuur – de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur.

 

Route 2: Mediation
Als interne klachtbehandeling niet tot de mogelijkheden behoort of niet tot een oplossing heeft geleid, dan kunnen de mogelijkheden van mediation verkend worden. Als beide partijen een voorkeur hebben om onder begeleiding van een externe zelf tot een oplossing te komen, kan er mediation plaatsvinden.

 

Route 3: Formele klachtprocedure
Als besloten wordt de klacht via de formele klachtprocedure af te handelen, dan onderzoekt de LKC de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend.
Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een 5-stappenplan waarin staat wat een leerkracht/professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 

Meer informatie over de klachtenprocedure en de meldcode leest u de Auris website.

Regeling bij lesuitval

Als de leerkracht ziek is, dan zoeken we vervanging. Als de groep twee parttime leerkrachten heeft, kijken we eerst of de duopartner van de zieke leerkracht kan invallen. Als dat niet kan, bellen we een invalleerkracht. We zijn blij met onze vaste groep invallers, die regelmatig een groep kan overnemen. Als we ook geen invalleerkracht kunnen vinden, dan kijken we of de groep door twee onderwijsassistenten kan worden overgenomen. Dat kan alleen als minimaal één van de onderwijsassistenten de groep goed kent, en goed genoeg thuis is in het programma en de leerstof voor de groep op dat moment. In een enkel geval zal één van de intern begeleiders of één van de teamleiders de groep overnemen.
Als dit ook geen optie is, dan verdelen we op locatie Haarlem de kinderen. Uw kind gaat dan een dag op bezoek bij een andere groep in de school. De kinderen nemen dan eigen werk mee, maar doen soms ook mee met het programma van de klas waar ze bij op bezoek gaan. Als we de kinderen verdelen, dan sturen we u daar een bericht over via Socialschools. In Hoofddorp en Heemskerk is het niet mogelijk om de kinderen te verdelen, omdat er te weinig andere groepen zijn op die locatie.

 

In het ergste geval moeten we besluiten om de kinderen een dag vrij te geven. Dat gebeurt gelukkig maar heel zelden. Als we besluiten om een groep vrij te geven, dan doen we dat uiterlijk een dag van te voren. We proberen alle ouders persoonlijk te bellen om te vragen of u uw kind zelf kunt opvangen. Mocht het voor u echt niet mogelijk zijn om uw kind thuis, bij familie of bij kennissen op te vangen, dan kan uw kind in een andere klas op onze school worden opgevangen.

 

Ook als een onderwijsassistent ziek is, proberen we die zoveel mogelijk te vervangen. Dat doen we zeker op de locaties Heemskerk en Hoofddorp. Andere medewerkers worden niet vervangen bij kortdurende ziekte. Als één van de logopedisten ziek is, bijvoorbeeld, dan komt de logopedie die dag te vervallen. Bij langdurige ziekte, zoeken we wel naar vervanging of een andere oplossing.

Gescheiden ouders

Afhankelijk van de afspraken over voogdij krijgen een of beide ouders alle informatie. Oudergesprekken vinden in principe tegelijkertijd plaats met beide ouders.

Mobiele telefoon

Wij begrijpen dat (oudere) leerlingen een mobieltje op zak hebben als ze bijvoorbeeld met de fiets naar school komen. Regel is dat het mobieltje uitgaat zodra leerlingen op school komen. De leerling geeft het mobieltje af aan de leerkracht. Deze bergt het veilig op. Tijdens de pauze mag het mobieltje niet mee naar buiten. Na schooltijd krijgt de leerling het mobieltje terug. Het is op eigen risico om een mobiel mee naar school te nemen. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling.

Ongevallen en medische gegevens

Waar leerlingen spelen en sporten kunnen ongelukjes gebeuren. Meestal is de wond schoonmaken en een pleister plakken voldoende. Als wij vinden dat een huisarts uw kind moet zien, bellen wij u op. Bij toelating op onze school krijgt u een formulier waarop u belangrijke medische zaken kunt aangeven die voor ons van belang zijn en telefoonnummers waarop u altijd te bereiken bent. Het is uw verantwoordelijkheid om wijzigingen aan ons door te geven.

Medicijnen en medische handelingen op school

Soms worden leerlingen op school ziek, of klagen ze over pijn. Er zijn ook leerlingen die op school medicijnen moeten krijgen, of medische verzorging nodig hebben.
We leggen in deze informatie uit hoe de Auris Professor van Gilseschool daarmee omgaat.

 

Uw kind wordt ziek, of krijgt pijn op school.

Als uw kind op school ziek wordt, of klaagt over pijn, zullen we contact met u opnemen om te vragen wat we zullen doen. Vaak kunnen we dan met eenvoudige middelen de pijn verhelpen: een paracetamol tegen pijn, azaron tegen de jeuk en pijn bij een insectenbeet, een pleister.  Als we u niet kunnen bereiken, of als snel handelen nodig is, dan kan de leerkracht besluiten om een eenvoudig middel te geven, zoals paracetamol. Indien nodig zal de leerkracht een huisarts om advies vragen. De leerkracht maakt hier een zorgvuldige afweging in.

 

Het is belangrijk dat u ons laat weten als u dat niet wilt, en als uw kind allergisch is voor bepaalde middelen. De leerkracht weet dat, en zal uw kind dan niets geven. Het formulier hiervoor vindt u hier op de website.

 

Uw kind gebruikt medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, en hij/zij moet tijdens schooltijd medicijnen innemen, dan kunt u de leerkracht vragen om hiervoor te zorgen.

 

U moet schriftelijk toestemming geven hiervoor. Het formulier hiervoor vindt u hier op de website. We bewaren de medicijnen in de klas in een afgesloten kistje. Als de medicijnen op een speciale manier moeten worden bewaard (bijvoorbeeld in de koelkast), geef dit dan duidelijk aan op het formulier.De leerkracht neemt alleen medicijnen aan in de originele verpakking. De bijsluiter moet erbij zitten en de vervaldatum van de medicijnen moet er ook op staan.

 

Zorg ervoor dat de leerkracht op tijd weer nieuwe medicijnen krijgt, als ze bijna op zijn, of als ze over de uiterste gebruiksdatum zijn.

 

De school kan weigeren om bepaalde medicijnen toedienen, bijvoorbeeld als dit te veel tijd kost, of als wij niet kunnen garanderen dat we de medicijnen op een veilige en verantwoorde manier kunnen toedienen. Als een kind niet goed reageert op de medicijnen, dan zullen we u en/of  de huisarts onmiddellijk waarschuwen.

 

Medische handelingen

Als het nodig is, dat er onder schooltijd medische handelingen worden verricht, kunt u de leerkracht vragen dit te doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het toedienen vansondevoeding of het prikken van bloedsuiker.

 

Leerkrachten zijn niet medisch geschoold. We zullen deze medische handelingen dan ook alleen verrichten als we goede uitleg hebben gekregen en als we denken dat wij dit veilig en verantwoord kunnen doen. Het is ook mogelijk om hulp op school te laten komen vanuit bijvoorbeeld Thuiszorg. We zullen eerst onderzoeken of dat mogelijk is.

 

Wilt u de school vragen om medische handelingen te verrichten, overlegt u dit dan vooraf met de leerkracht of de teamleider. Als de school instemt met het verzoek, dan moet u de leerkracht schriftelijk toestemming geven. Het formulier hiervoor vindt u hier op de website.

 

In een noodsituatie zullen we op school altijd helpen naar ons beste weten en kunnen.

 

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw kind of één van de teamleiders.

 

Verzekering en aansprakelijkheid

Het bestuur van de Koninklijke Auris Groep heeft een verzekering afgesloten waar in geval van ongevallen tijdens schooltijd een beroep op kan worden gedaan. Deze verzekering is afgesloten voor alle leerlingen en medewerkers van de scholen van Auris. De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). De school is alleen aansprakelijk bij duidelijk verwijtbaar gedrag. Wilt u in dergelijke gevallen de schade op de school verhalen, dan dient u hiervan direct melding te maken bij de directie. Een eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is heel belangrijk. Wij gaan ervan uit dat u voor uw gezin een WA-verzekering heeft afgesloten.

 

Het komt wel eens voor dat leerlingen spullen op (weg naar) school kwijtraken. Alle spullen worden voor eigen risico meegenomen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing. Advies om vermissing te voorkomen:

 

 • Laat waardevolle spullen thuis.
 • Zet de naam van de leerling in jassen, tassen, sportkleding en dergelijke.
 • Controleer geregeld of uw kind alles nog heeft.
 • Mist u toch spullen? Bel dan direct naar school of de vermiste spullen bij gevonden voorwerpen liggen.

Sociale veiligheid en pesten

De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze, afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de schoolregels.

 

We volgen of kinderen zich veilig voelen op school met behulp van Kanvas, dat bij de Kanjertraining hoort, en het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek. Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers.

 

Onze medewerkers letten scherp op dat er niet wordt gepest. Indien nodig hanteren wij ons pestprotocol Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een antipestcoördinator aanwezig. Zij verzorgen de verder invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid op de school.

Rookbeleid

Het is verboden te roken in de school en op het schoolplein.

Schorsing of verwijdering

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie of de leerling geschorst wordt. De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige, een lid van de Commissie voor de Begeleiding en/of een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar ouders en bewaren wij in het leerlingendossier. Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Vrijstelling onderwijsactiviteiten

Leerlingen die zijn toegelaten op een school voor speciaal onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Ouders kunnen echter het bevoegd gezag van de school vragen om vrijstelling voor hun kind van bepaalde onderwijsactiviteiten wanneer hun kind deze activiteiten om wat voor reden dan ook niet kan uitvoeren.

 

Voor de vrijgestelde activiteiten komen andere in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkheden van het kind als dit praktisch haalbaar is. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn en onder welke voorwaarden vrijstelling wordt gegeven. Voor het aanvragen van een vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten , dient u een verzoek in bij het bevoegd gezag van de school.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.