Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg

Jaarlijks stellen wij per groep een groepshandelingsplan op en voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staan doelen die we willen behalen per groep en per leerling. Wij streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau van de leerling.

De leerkracht en de logopedist stellen samen het ontwikkelingsperspectief op. Zij doen dit op basis van dossiergegevens en de onderwijsbehoeftes van de leerling. Zij doen dit met ondersteuning van onze intern begeleiders. Twee keer per schooljaar gaan we na of de leerling de doelen van het OPP haalt tijdens een groepsbespreking. Wij bespreken dit met ouders.

Soms verloopt de ontwikkeling van de leerling niet zoals verwacht. De leerkracht en de logopedist kunnen dan hulp vragen aan de intern begeleider. Samen kijken zij welke oplossingen nodig zijn om toch de gestelde doelen te halen. Zij betrekken hier ook de ouders bij. Zij kunnen ook advies en extra ondersteuning vragen aan de schoolpsycholoog/orthopedagoog, de schoolarts of de kinderfysiotherapeut.

Wilt u meer weten over wat bovenstaande medewerkers aan extra ondersteuning bieden aan onze leerlingen? Kijk dan bijĀ onze medewerkers.

Soms maken wij ook gebruik van specialisten buiten onze school. Wij bespreken altijd met ouders wat wij hebben besproken over de leerling.

Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief

In het groepshandelingsplan staan alle leerlijnen met het lesstofaanbod. Hierin staat per vak welke doelen we willen halen met de groep. Ook staat hierin welke methodieken wij hiervoor gebruiken. Onderstaande onderwerpen staan omschreven in het individuele gedeelte van het ontwikkelingsperspectief (OPP).

  • Leren leren.
  • Spraak/Taal.
  • Communicatieve redzaamheid.
  • Sociaal emotionele ontwikkeling.

Daarnaast is er ruimte in het OPP voor het vastleggen van extra onderwijsbehoeften bij bepaalde vakken.

Wilt u meer weten over leerlijnen of ons lesstofaanbod? Klik dan op Onderwijs in het menu aan de rechterkant van de pagina Onze werkwijze.