Het Prof. van Gilse Steunfonds

In 1961 stichtte de weduwe van professor Van Gilse het Steunfonds voor slechthorende kinderen. De “Stichting Professor Van Gilse-Steunfonds voor slechthorende kinderen” draagt bij aan zaken die vanuit de financiën van de Professor Van Gilseschool moeilijk te realiseren zijn. Daarnaast draagt zij bij aan initiatieven van de ambulante zorg bij slechthorende kinderen.

Voorbeelden zijn:

  • het opzetten van het documentatiecentrum van de Prof. Van Gilseschool,
  • inrichten computerlokaal en kinderkeuken,
  • schoolkampen,
  • spelmateriaal,
  • voetbalcourt achter de school,
  • het opknappen van de ‘stille kamer’ en de plaatsing van nieuwe apparatuur tbv gehooronderzoek,
  • incidentele projecten van de ambulante zorg.

De Stichting Steunfonds stelt zich ten doel het verlenen van financiële steun aan slechthorende kinderen en/of instellingen, in het belang van die kinderen werkzaam. Het bestuur van de Stichting beoordeelt de aanvragen. In de praktijk draagt het Steunfonds bij aan voorzieningen op de Prof. Van Gilseschool die ten goede komen aan de slechthorende leerlingen en andere leerlingen van de school. Ook zet het Steunfonds zich in voor slechthorende leerlingen in het regulier onderwijs die door de ambulante dienst worden begeleid.

Het beleidsplan omvat het ondersteunen van die activiteiten, die in het directe belang zijn van slechthorende kinderen. Daarnaast worden investeringen ten behoeve van de doelgroep gedaan zodra de middelen daartoe toereikend zijn. Dit betekent dat, omdat de stichting slechts beperkte inkomsten heeft, er  naast financiële ondersteuning van jaarlijks voorkomende aanvragen gespaard wordt voor grotere investeringen.

Bestuursleden
Mevrouw J.S. van Schagen – van Gilse (voorzitter)
De heer G.E. Buijn (penningmeester)
Mevrouw M.J. Sprengers (secretaris)

De bestuursleden ontvangen geen geldelijke  beloning voor hun bestuurswerk.

Verzoeken ter ondersteuning aan de Stichting kunnen gericht worden aan de secretaris, Daslookweg 2, 2015 KN Haarlem

Het fiscaal nummer van het Steunfonds is 8026.92.527.

De balans en het resultaat

Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2017 € 239.783,12 en is hoofdzakelijk belegd in effecten.

De inkomsten bedroegen € 6.414,15 en komen vrijwel alleen uit de inkomsten van de effecten.

Aan subsidies werd € 639,19 uitgekeerd en na aftrek van kosten werd € 5.529,75 gereserveerd voor toekomstige projecten. Over ondersteuning van de school met een initiële bijdrage binnen onze doelstelling wordt gesproken.

Bijdrage
Bijdragen aan het Steunfonds zijn van harte welkom op bankrekening NL87ABNA.056.12.27.705 ten name van Stichting Professor Van Gilse Steunfonds.