Auris Prof. Van Gilseschool Aurislogo

Ouderbetrokkenheid en contactmomenten

Visie op school-ouderbetrokkenheid
School en ouders willen samen een omgeving creëren waarin kinderen optimaal gestimuleerd worden in hun ontwikkeling, dit zowel op cognitief als op sociaal- emotioneel gebied.

School en ouders zien elkaar als gelijkwaardige partners. De ouder kent zijn/ haar eigen kind in de thuissituatie het beste. De medewerkers zijn de professionals op pedagogisch en didactisch gebied en zien wat een kind nodig heeft in de onderwijssituatie. School en ouders denken met elkaar mee en ze bespreken samen regelmatig de ontwikkeling van het kind om tot een goede afstemming te komen. Op deze manier streven school en ouders gezamenlijk naar educatief partnerschap.

De belangrijkste voorwaarde hiervoor is een open communicatie en een goede bereikbaarheid over en weer. Het uitgangspunt is wederzijds respect en vertrouwen in de omgang met elkaar. Zowel school als ouders zijn verantwoordelijk als het gaat om het uitspreken van verwachtingen naar elkaar en het maken van duidelijke afspraken.

Hoe geven we school-ouderbetrokkenheid vorm?
Om een goede samenwerking tussen school en ouders vorm te geven, hebben we vier vaste bouwstenen:

 •  Het jaarlijkse startgesprek
 •  Een communicatieplan op maat, oftewel het individueel gespreksarrangement
 •  Een nieuwjaarsreceptie bij de start van het nieuwe schooljaar
 •  Leerlingbespreking met het multidisciplinair team

Communicatieplan op maat
In het communicatieplan op maat maken we met elkaar afspraken over hoe we het komende jaar communiceren. Communiceren kan via een gesprek op school of thuis, het bijwonen van een logopediebehandeling, per telefoon en per mail. Het gaat er hierbij om wat goed is voor de leerling.

Een nieuwjaarsreceptie
Voor de herfstvakantie wordt voor iedere groep een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Hierbij zijn de kinderen, de ouders, de leerkrachten en de onderwijsassistenten aanwezig. Het is belangrijk dat ouders onderling elkaar leren kennen en ook dat zij weten wie de klasgenoten van hun kinderen zijn. Zo weten de ouders over welke klasgenoot het gaat als hun kind thuis komt met verhalen. De receptie duurt ongeveer een uur en heeft een informeel karakter.

Leerlingbespreking met het multidisciplinair team
Een keer per jaar worden alle kinderen individueel besproken tijdens een multidisciplinair overleg. Hierbij zijn de ouders, de leerkracht, de intern begeleider, de logopedist en de orthopedagoog/psycholoog aanwezig. Gezamenlijk wordt besproken of de gestelde doelen, zijn behaald en wordt bepaald wat de aandachtspunten voor de komende periode zijn. Naast deze bespreking in het multidisciplinaire team, heeft u minimaal nog een keer een gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kindAan het begin van het schooljaar is bekend op welke dag de bespreking van uw kind zal zijn. Wij vragen u om deze dag vrij te houden in uw agenda zodat u bij het overleg aanwezig kan zijn. Op deze manier zijn ouders en school gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling.

Digiduif
De leerkracht stuurt vaak praktische informatie via Digiduif aan ouders. Als u nog niet bent aangemeld, dan kunt u bij ons een aanmeldcode aanvragen.

Weekbrieven
Veel leerkrachten maken weekbrieven. Deze worden verstuurd via Digiduif. Aan de hand van deze weekbrief kunt u uw kind vragen stellen over de schooldagen. Het is een goede manier om herinneringen op te halen en om nieuwe woorden en begrippen te oefenen. De weekbrieven geven een indruk van wat uw kind beleeft op school.

Kijken in de klas
In de kleutergroepen nodigen wij ouders een paar keer per jaar uit om een ochtend in de klas aanwezig te zijn. Zo krijgt u een goed beeld van wat uw kind op school doet. Het is vaak heel verrassend om te zien hoe uw kind zich in de groep gedraagt en hoe zelfstandig de kleinsten al zijn. U gaat op zo'n ochtend met uw kind mee naar logopedie en eventueel ook naar fysiotherapie. U heeft dan de gelegenheid om kort met de therapeuten te spreken over de behandeling van uw kind.

 • Kansen bieden
 • Kansen bieden

  Wij gaan liever uit van de mogelijkheden dan van de beperkingen van onze leerlingen.

 • Aandacht
 • Aandacht

  Wij geven onze leerlingen de aandacht die zij nodig hebben. We willen graag dat zij zich thuis voelen op onze school.

 • Resultaten
 • Resultaten

  Wij zijn een moderne, op resultaat gerichte school.

 • Expertise
 • Expertise

  Wij zijn sterk in leren, communicatie en contact.